Startside Op Indhold Øverste side 1

  Beredskabsplan KVO
 

 

  

Op Forurening af Kildeplads Forurening af forsyningens anlæg Lækage Brand og eksplosion Strømudfald Trusler om sabotage Logbog Kogeanbefaling

 

 

 

    

             udskriv hele planen

 

1. Kort om beredskabsplaner

En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009) Beredskabsplanen for et vandværk har til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.
Denne beredskabsplan er udarbejdet af (navn) vandværk. Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især oplysninger på den eksterne telefonliste (myndigheder, laboratorier, rådgivere, smed, elektriker etc.), og den interne telefonliste (bestyrelse, vandværkspasser, følsomme forbrugere etc.), samt alarmeringsplanen (hvem skal kontaktes og hvem gør det?). Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere.

2. Forbyg uheld

Det, at undgå uheld og lave forebyggende vedligeholdelse på vandværket er mindst lige så vigtigt, som at have en beredskabsplan. Derfor bør bestyrelsen i samarbejde med vandværkspasseren sikre en optimal drift af vandværket.
Det er derfor en god ide enten selv at gennemgå hele vandværket med kritiske øjne, eller få et professionelt firma til at udarbejde en tilstandsvurdering af vandværket, så bestyrelsen bliver gjort opmærksom på fejl og mangler, der bør rettes for at reducere risikoen for uheld og forurening mest muligt.
Herunder findes en liste over forskellige punkter, som bestyrelsen bør overveje nærmere i forbindelse med den forebyggende vedligeholdelse. I papirudgaven er der desuden plads til at vandværket selv kan tilføje yderligere punkter, som er vigtige.

Kontrolliste til forebyggende vedligeholdelse

Plan for egenkontrol og indsamling af nøgletal

Plan for løbende tilstandskontrol

Årlig tilstandsrapport og handlingsplan

Komponentliste og logbog for vandværkets komponenter

Vurdering af arbejdsplads-forhold

Vurdere og benytte alle analyser (fx med "Analyser på Internettet)

Aftale om samarbejde med andre vandværker i nødsituationer

Samarbejde i kontaktudvalg

Overveje muligheder for nødforbindelse (fx udlægning af nødledning til nabovandværk)

Opdateret plan over ledningsnet, ventiler, stophaner m.m.

3. Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.
I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgår prioriteringen af den ansvarlige:

1. Formand

2. Næstformand

3. Kasserer

Dvs. hvis formanden er tilstede er kun han/hun den ansvarlige og den der udtaler sig, og hvis ikke han/hun er tilstede overgår ansvaret til næstformanden osv.
Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages (en beredskabssituation), eller om vandværket selv kan løse problemerne (en driftsforstyrrelse). Bestyrelsen er politikere, og skal beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation.
I alvorlige situationer (fx en truet forsyningssituation eller en egentlig krisesituation) kontaktes enten Odense Kommune, Landbrug og Grundvand eller kommunens beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb, herunder også nedsættelsen af en beredskabsgruppe. Denne gruppe skal som minimum altid bestå af en repræsentant for vandværket og en fra kommunen, samt embedslægen.
Embedslægen er kommunens rådgiver og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen
.

 4. Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.
En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på vandværket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-mester, elektriker og entreprenør.
I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele situationsforløbet i en logbog (se eksempel bagest i beredskabsplanen) med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.
Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

 

 

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024