Startside Op Indhold Øverste side 1

  Forurening af Kildeplads
 

 

  

Op

 

 

 

    

            udskriv

   

Beredskab - Akut forurening af kildeplads

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.
Følgende procedure følges:

Alarm indgået

Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet.

Varsling

Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende instanser :
- Odense Kommune – Landbrug & Grundvand/ Beredskabschefen
- Ansvarligt teknisk personale på vandværket (
til Alarmeringslisten)
- Politiet
- Embedslægen
Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes beredskabschef eller en indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder, herunder miljøvagten.

Konsekvenser

Konsekvenserne af at afspærre råvandsnettet til det berørte område undersøges vha. planer over ledningsnettet. Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer vurderes.

Handling

Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten. Etabler eventuel nødvandsforsyning. Brandvæsenet informeres om, hvilket område der er afspærret.

Information

Berørte forbrugere (især følsomme forbrugere) og virksomheder informeres vha. telefon, medier og/eller løbesedler i samråd med embedslægen. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med embedslægen.

Udbedring af skade

Kontakt Odense Kommune for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd oprydningen så hurtigt som muligt.

Endelig oprensning

Efter førsteindsatsen overdrages til vandværket, der i samråd med myndighed, embedslæge og  evt. anden rådgiver forestår hele arbejdet opgaven til beredskabsgruppen, der i samråd foretager/styrer den endelige oprensning.

Opfølgning

Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

NB!

Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.
Udskriv evt.
logbog

 

 

 

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024