Startside Op Indhold Øverste side 1

  Sag om DS475
 

 

  

Op

 

 

 

    

Orientering omkring respektafstand DS 475

Hvem er vi?

Vi er en gruppe vandværker der ønsker klarhed omkring ledningsejers retsstilling der omhandler DS 475.

Kontaktperson.

Jørgen Storm Tarup vandværk.

Sagen.

Vi har kontaktet en advokat fra København, Poul Georg Laursen, og bedt ham sætte sig ind i sagen ang. de problemer vi har med respektafstande til vores vandledninger. Han skal i første omgang søge et forlig med Energi Fyn. Lykkes det ikke er vi nød til at køre en retssag for at få afklaret vores retstilstand.

Der hersker en del tvivl om forståelsen af normen. Nogle mener at de 0,3 meter skal forstås både lodret og vandret.

Der står i normen, at når der lægges nye ledninger skal der være adgang til de eksisterende ledninger fra mindst den ene side for at kunne komme til at reparere. Der er endnu ikke enighed om disse krav.

Det har været forelagt flere forskellige udvalg, sidst den 21.4.2010 var der møde i fællesudvalget, hvor der blev truffet beslutning om, at fællesudvalget ikke ser sig i stand til at udtale sig, men at sagen bør forlægges Dansk Standart. Det er en langvarig proces at komme igennem.

Man skal også være opmærksom på de forskellige normer for vand, el, gas, fibernet og telefon, og der skal også tages hensyn til forhold pålagt af arbejdstilsynet.

Dansk Standart arbejder med at få lavet en ny norm for DS475, det forventes at den kommer med et udspil til 1 kvt. 2011. Men det løser jo ikke problemerne for det der er lavet.
 

Hvor står vi nu?

Der er stor forvirring om normen og ingen vil tage stilling, alle gør det der er bedst for dem her og nu, tænker ikke på at når noget går i stykker, hvordan vi kommer ned og reparerer det.

Vi må vente på et svar fra Dansk Standart, hvordan normen skal fortolkes.

Vi kunne også køre sagen på, at der står i normen at der skal være tilgang til reparation iflg.2.6,1.

 Hvad kan det komme til at koste:

Deltage fra KVO og omegnen vandværker er.
 

Sag vedrørende respektafstand fordelingsnøgle

 

Betaling per m3 solgt vand

Indvinding 2008

(m³/år)

Otterup vandværk

340.000

2887

Bellinge Vest Vandværk

158.000

1342

Bellinge Øst Vandværk

60.400

513

Brændekilde vandværk

28500

242

Davinde Vandværk

22.100

188

Højby Vandværk

169.500

1439

Næsby Vandværk

492.100

4179

Odense Vandselskab as

9.999.700

84912

Spedsbjerg Vandværk

11.600

99

Søhus Vandværk

152.600

1296

Tarup Vandværk

342.100

2905

I alt

11.776.600

100000

 

 

 

eksempel på regning til sagfører i sagen om respektafstand

vi skal betale

100000

11.776.600

 

 

0,00849

 Uddrag af 10. november Dansk ledningsejerforum

I følge DS 475 er det forudsat, at der skal udføres forundersøgelser til registrering og vurdering af forhold af betydning for gennemførelsen af et ledningsprojekt.

 Forundersøgelsen bruges således til tracéfastlæggelsen, hvor der blandt bl.a. skal tages hensyn til, at tilgængeligheden af andre ledninger ikke generes unødigt af den nye ledning, således at senere reparationer på en ledning kan udføres, uden at naboledninger beskadiges. 

Der findes så vidt vides ingen retssager, som handler om overtrædelse af respektafstande og overtrædelse af (uskrevne) etiske regler ("god ledningsejerskik"), fx om ikke at placere ledninger oven på eksisterende ledninger uden at der er indgået aftale herom.

Alligevel kan der rimeligvis gøres antagelser om, hvem en domstol vil tildele ansvaret, hvis respektafstande og etiske regler uretmæssigt overtrædes og en ledningsejer lider tab herved. 

For det første må man tro, at ”først i tid - bedst i ret” -princippet vil blive gjort gældende, således at den tilkomne ledning står svagere end den eksisterende.

 Det er min opfattelse at vi har en god sag med de udtagelser der forligger i Dansk ledningsejerforum.

 Aksel Snerling.

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024