Startside Op Indhold Øverste side 1

  Næsby
 

 

  

Op

 

 

 

    

Næsby Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 750.000m3 pr. år.

Indvinding 2009: 458.568m3

Vandbehov 2018: 510.000m3

Vandspild 2009: 8,7 %

Tilsluttede ejendomme 2009: 4.354stk.

 

Udvikling i planperioden.

I Næsbys forsyningsområde findes 23 mindre enkeltanlæg. En del af disse anlæg forventes at blive tilsluttet til vandforsyningen i planperioden. Vandbehovet forventes stort set at være uændret med et forbrug på ca. 500.000 m3 pr. år i 2018.

Grundvand.

Næsby Vandværk ar tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold til forventet vandbehov i 2018. Indvindingstilladelsen undløber i 2018.

Grundvandet indvindes fra et sandmagasin, der er beskyttet af 15-22 m. ler. Grundvandet har en god kvalitet. Der er fundet et lavt indhold af pesticidrester (BAM) i en enkelt boring.

Der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i nogen af de andre boringer.

Boringerne er aflåst, og fredningsbælte omkring boringerne er plantet til.

Næsby Vandværk har været med til skov rejsning i indvindingsoplandet, for at beskytte grundvandet.

Vandforsyningen deltager i det forpligtende vandsamarbejde SVF (Samarbejdende Vandværker på Fyn) om kortlægning og beskyttelse af grundvandet. 

Vandværket.

Kapaciteten af Næsby Vandværk er tilstrækkelig til at klare de fremtidige forsyningskrav.

Vandbehandlingen fungerer godt. Drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Bygningerne og tekniske anlæg er i særdeles god stand. Den hygiejniske stand er god. 

Ledningsnet.

Ledningsnettet renoveres løbende. Ledningsnettet er opdelt i områder, hvor der kan foretages nat time målinger til overvågning af vandspild.

Vandforsyningen har ajourførte ledningsplaner liggende digitalt.

Ledningsnettet er i rimelig stand. 

Forsyningssikkerhed.

Forsyningssikkerheden er god.

Næsby Vandværk har nødforsyning til Vand Center Syd, Tarup Vandværk, Søhus Vandværk og Allesø Vandværk.

Vandforsyningen har nød generator, så der kan leveres vand ved strømsvigt.

Næsby Vandværk har flere indvindingsboringer, der er spredt på flere kildepladser. Dette udgør en god sikkerhed, hvis grundvandet bliver forurenet.

Næsby Vandværk har beredskabsplan i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser. Vandværket er sikret mod hærværk og indbrud med alarmer. 

Plan for Næsby Vandværk.

Næsby Vandværk lever op til kravene for vandforsyningsplanen og har fået en ny indvindingstilladelse til år 2018.

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for forsyningssikkerheden og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse i samarbejde med andre vandforsyninger, SVF og KVO (Kontaktudvalg for Vandværker i Odense kommune).

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration, drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed.

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

Informere forbrugerne gennem hjemmeside og udsende folder med oplysninger om vandforsyning, vandspild og vandkvalitet.

Måle nattimeforbrug og opspore lækager.

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024