Startside Op Indhold

  Lindved og omegn
 

 

  

Op

 

 

 

    

 

Lindved Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 40.000 m3/år

Indvinding 2004 26.210 m3/år

Vandbehov 2018 25.000 m3/år

Vandspild 2004 3 %

Tilsluttede ejendomme 2004 172 stk.

 

Udvikling i planperioden

I Lindved forsyningsområde findes ingen mindre enkeltanlæg,

og der forventes ingen bolig- og erhvervsudbygning.

Vandbehovet forventes stort set uændret på ca. 25.000 m3/år i

2018.

Grundvand

Lindved Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse i

forhold til det forventede vandbehov i 2018. Indvindingstilladelsen

udløber i 2010.

Grundvandet indvindes fra et sandmagasin, der ikke er beskyttet

af ler og derfor sårbart overfor forurening. Grundvandet

har en tilfredsstillende kvalitet. Der er generelt et højt,

men stabilt indhold af sulfat. Der er påvist lave indhold af

pesticidrester (BAM) og MTBE (tilsætningsstof fra benzin). I

nærheden af Lindved Vandværk er der fundet en stor forurening

med klorerede opløsningsmidler, som kan forurene

grundvandet i boringerne til Lindved Vandværk. Dette kan

betyde at Lindved Vandværk må lukke.

Boringerne er aflåste og indhegnede.

Vandværk

Kapaciteten af Lindved Vandværk er tilstrækkelig til at klare

de fremtidige forsyningskrav.

Vandbehandlingen fungerer godt. Drikkevandet overholder

kvalitetskravene.

Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Den hygiejniske

stand er god.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er renoveret. Vandforsyningen

har ajourførte ledningsplaner liggende digitalt.

Ledningsnettet er i god stand. I 2004 blev vandspildet målt til

3 %. Nattimeforbruget er lavt og ligger på 0-1 m3/t.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Lindved Vandværk har nødforbindelse

til Odense Vandselskab.

Vandforsyningen har reserveboringer i tilfælde af driftssvigt.

Boringerne ligger samlet på vandværksgrunden, og grundvandet

er sårbart over for nedsivende forurening. Sikkerheden

overfor grundvandsforurening er derfor dårlig.

Lindved Vandværk har ingen driftsinstruks/beredskabsplan i

tilfælde af akutte driftsforstyrrelser.

Plan for Lindved Vandværk

For at opfylde kravene i vandforsyningsplanene skal Lindved

Vandværk:

Udarbejde driftsinstruks/beredskabsplan til brug ved akutte

driftsforstyrrelser

Søge om ny indvindingstilladelse inden år 2010

Vurdere muligheden for at etablere en ny boring for at

sprede indvindingen til en ny kildeplads.

Overvåge grundvandet særligt for miljøfremmede stoffer

Holde sig orienteret om forureningssager

Lindved Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne i

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for

forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager

Startside Op Indhold

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 21. juni 2021