Startside Op Indhold Øverste side 1

  Højby
 

 

  

Op

 

 

 

    

 

Højby Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 210.000 m3/år

Indvinding 2004 172.215 m3/år

Vandbehov 2018 170.000 m3/år

Vandspild 2004 10 %

Tilsluttede ejendomme 2004 1.067 stk.

 

Udvikling i planperioden

Højby Vandværk producerer drikkevand på to vandværker:

Højby Nord Vandværk og Højby Syd Vandværk. Vandværkerne

leverer til samme forsyningsområde. I Højby forsyningsområde

findes 4 mindre enkeltanlæg. Disse anlæg forventes

at blive sluttet til vandforsyningen i planperioden. Der

forventes en boligudbygning på 34 parcelhuse. Vandbehovet

forventes stort set at være uændret med et forbrug på ca.

170.000 m3/år i 2018.

Grundvand

Højby Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold

til det forventede vandbehov i 2018. Indvindingstilladelsen

udløber i år 2018.

Grundvandet indvindes fra et sandmagasin, der kun er dækket

af 5 meter ler og fra kalkmagasinet, der er beskyttet af tykke

lerlag. Sandmagasinet er sårbart over for forurening. Grundvandet

i sandmagasinet har en tilfredsstillende kvalitet. Der er

fundet høje indhold af sulfat og kalk og lave indhold af pesticider

og miljøfremmede stoffer. Grundvandet i kalkmagasinet

har en god kvalitet. Hovedparten af vandet indvindes fra

kalkmagasinet.

I nærheden af Højby Nord Vandværk er der fundet en stor

forurening med klorerede opløsningsmidler, som kan forurene

grundvandet i boringen til Højby Nord Vandværk. Dette

kan betyde, at Højby Nord Vandværk må lukke.

Boringerne er aflåste. Der mangler fredningsbælte omkring

flere boringer.

Vandværk

Den samlede kapacitet af Højby Vandværk er tilstrækkelig til

at klare de fremtidige forsyningskrav. Forsyningen kan varetages

af Højby Syd Vandværk alene.

Vandbehandlingen fungerer godt. Drikkevandet overholder

kvalitetskravene.

Bygninger og tekniske anlæg er i særdeles god stand Den

hygiejniske stand er god.

Ledningsnet

Ledningsnettet renoveres løbende. Vandforsyningen har delvist

ajourførte ledningsplaner liggende både digitalt og på

papir. Ledningsnettet er i rimelig stand. I 2004 blev vandspildet

målt til 10 %, hvilket er højt i forhold til de øvrige vandforsyninger

i Odense Kommune.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Højby Vandværk har nødforbindelse

til Odense Vandselskab både i den nordlige og sydlige

del af forsyningsområdet.

Højby Vandværk har flere reserveboringer, og boringerne er

spredt på flere kildepladser. Dette udgør en god sikkerhed,

hvis grundvandet bliver forurenet.

Højby Vandværk har driftsinstruks i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser.

Plan for Højby Vandværk

For at opfylde kravene i vandforsyningsplanen skal Højby

Vandværk:

Reducere vandspildet

Søge om ny indvindingstilladelse sidst i planperioden.

Holde sig orienteret om forureningssager

Vurdere forsyningstrykket i hele forsyningsområdet, hvis

Højby Nord Vandværk lukker.

Overvåge grundvandet særligt for miljøfremmede stoffer.

Etablere fredningsbælte om alle boringer

Højby Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne i

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for

forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024