Startside Op Indhold Øverste side 1

  Fraugde over Holluf
 

 

  

Op

 

 

 

    

 

Fraugde Over Holluf Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 80.000 m3/år

Indvinding 2004 64.456 m3/år

Vandbehov 2018 95.000 m3/år

Vandspild 2004 9 %

Tilsluttede ejendomme 2004 499 stk.

 

Udvikling i planperioden

I Fraugde Over Holluf forsyningsområde findes 5 mindre

enkeltanlæg. Flere af disse anlæg forventes at blive sluttet til

vandforsyningen i planperioden. Der forventes endvidere en

boligudbygning på 360 parcelhuse. Vandbehovet forventes at

stige med 48 % til ca. 95.000 m3/år i 2018.

Grundvand

I 2018 forventes et større vandbehov end Fraugde Over Holluf

Vandværk har tilladelse til at indvinde med den gældende

indvindingstilladelse.

Grundvandet indvindes fra et frit sandmagasin, der ikke er

beskyttet af ler. Grundvandsmagasinet er sårbart over for

nedsivende forurening. Vandforsyningen har indgået dyrkningsaftale

for arealet omkring kildepladsen. Grundvandet

har en tilfredsstillende kvalitet. Der er generelt et højt, men

stabilt indhold af sulfat i grundvandet. Der er fundet lave indhold

af pesticidrester (BAM) i én boring.

Boringerne er aflåste og indhegnede.

Vandværk

Kapaciteten af Fraugde Over Holluf Vandværk er tilstrækkelig

til at klare de fremtidige forsyningskrav.

Vandbehandlingen fungerer godt, men turbiditeten er let forhøjet.

Vandbehandlingen kan eventuelt optimeres. Drikkevandet

overholder kvalitetskravene. Der er i perioder problemer

med indholdet af bakterier i drikkevandet.

Vandtrykket ved afgang fra vandværket er 45 m VS, hvilket

er højt sammenlignet med andre vandforsyninger.

Bygninger og tekniske anlæg er i særdeles god stand. Den

hygiejniske stand er god, men årsagen til de periodiske indhold

af bakterier bør findes.

Ledningsnet

Ledningsnettet renoveres løbende. Vandforsyningen har

ajourførte ledningsplaner liggende digitalt. Ledningsnet

tet er i rimelig stand. I 2004 blev vandspildet målt til 9 %,

hvilket er over gennemsnittet for Odense Kommune.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Fraugde Over Holluf Vandværk

har nødforbindelse til Odense Vandselskab.

Vandforsyningen har reserveboringer i tilfælde af driftssvigt.

Boringerne ligger på én kildeplads, og grundvandet er sårbart

over for nedsivende forurening. Vandforsyningen har gennemført

grundvandsbeskyttelse med dyrkningsaftale. Der er

fundet lave indhold af BAM.

Fraugde Over Holluf Vandværk har driftsinstruks/beredskabsplan

i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser.

Plan for Fraugde Over Holluf Vandværk

For at opfylde kravene i vandforsyningsplanen skal Fraugde

Over Holluf Vandværk:

Søge om en øget indvindingstilladelse afhængig af byudviklingen

Vurdere muligheden for at etablere en ny boring for at

sprede indvindingen til en ny kildeplads og øge forsyningssikkerheden..

Vurdere om vandbehandlingen kan levere en god vandkvalitet,

når produktionen øges.

Gennemgå vandforsyningen for at finde årsagen til problemerne

med bakterier.

Gøre en ekstra indsats for at nedbringe vandspildet

Undersøge om trykket i ledningsnettet kan sættes ned

Fraugde Over Holluf Vandværk skal arbejde for at udføre

initiativerne i Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er

vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024