Startside Op Indhold Øverste side 1

  Fangel
 

 

  

Op

 

 

 

    

 

Fangel Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 60.000 m3/år

Indvinding 2004 53.460 m3/år

Vandbehov 2018 58.000 m3/år

Vandspild 2004 3 %

Tilsluttede ejendomme 2004 275 stk.

 

Udvikling i planperioden

I Fangel forsyningsområde findes 58 mindre enkeltanlæg. En

del af disse anlæg forventes at blive sluttet til vandforsyningen

i planperioden. Der forventes ingen bolig- eller erhvervsudbygning.

Hvis alle mindre enkeltanlæg tilsluttes, vil vandbehovet

stige med 8 % til ca. 58.000 m3/år i 2018.

Grundvand

Fangel Vandværk vil stort set udnytte hele indvindingstilladelsen

med det forventede vandbehov i 2018. Den fremtidige

indvindingsreserve bør derfor vurderes i forhold til grundvandets

kvalitet og vandforsyningens øvrige forsyningssikkerhed.

Grundvandet indvindes fra et frit sandmagasin, der kun er

dækket af 7-10 m ler. Grundvandsmagasinet er derfor sårbart.

Der er flere steder i området fundet pesticider i grundvandet.

Vandet fra indvindingsboringerne har en tilfredsstillende kvalitet.

Der er påvist lave og faldende indhold af pesticidrester

(BAM) i vandet.

Boringerne er aflåst og ligger på et indhegnet område eller på

et område markeret med fredningsbælte.

Vandværk

Kapaciteten af Fangel Vandværk er kun lige tilstrækkelig til

at klare de fremtidige forsyningskrav. Rentvandspumperne

og/eller rentvandsbeholderen begrænser vandmængden, der

kan leveres fra vandforsyningen.

Vandbehandlingen fungerer godt, og drikkevandet overholder

kvalitetskravene. Der ses i perioder problemer med indholdet

af bakterier i drikkevandet, men indholdet er under grænseværdierne.

Bygninger og tekniske anlæg er i god stand, men skal løbende

vedligeholdes. Den hygiejniske stand er god, men årsagen til

de periodiske indhold af bakterier bør findes.

Ledningsnet

Ledningsnettet er renoveret inden for de sidste 10 år. Vandforsyningen

har ajourførte ledningsplaner liggende digitalt.

Nattimeforbruget måles til 0,7-2,0 m3/t. Ledningsnettet er i

god stand. I 2004 blev vandspildet målt til 3 %.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er rimelig. Fangel Vandværk har nødforbindelse

til Allested/Vejle Vandværk i Broby Kommune.

Der er ingen reservekapacitet af rentvandspumper og rentvandsbeholder.

Vandforsyningen har reserveboringer i tilfælde

af driftssvigt. Boringerne er spredt på 2 kildepladser, men

grundvandet på begge kildepladser er sårbart over for forurening,

og der er fundet lave indhold af BAM i alle boringer.

Fangel Vandværk har driftsinstruks/beredskabsplan i tilfælde

af akutte driftsforstyrrelser.

Plan for Fangel Vandværk

For at opfylde kravene i vandforsyningsplanen skal Fangel

Vandværk:

Vurdere indvindingstilladelsens størrelse i takt med at

enkeltanlæg sluttes til vandforsyningen

Vurdere muligheden for at etablere en ny boring for at

sprede indvindingen.

Udvide pumpekapacitet eller beholderkapacitet for at forbedre

forsyningssikkerheden.

Gennemgå vandforsyningen for at finde årsagen til de

lettere forhøjede indhold af bakterier.

Fangel Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne i

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for

forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager

 

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024