Startside Op Indhold Øverste side 1

  Davinde
 

 

  

Op

 

 

 

    

Davinde vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse               30000 m3/år

Indvinding i 2011                       20019 m3

Vandspild i 2011                         2,1%

Tilsluttede ejendomme         152 stk. i 2012

 

 

Udvikling i planperioden.

Der er ikke etableret nye erhverv i Davinde. Der er bygget to nye parcelhuse.

Vandforsyningen forventes ikke at ændre sig meget i de kommende år. Der er meget fokus på at spare på vandet.

 

Grundvand.

Davinde Vandværk har tilstrækkeligt med vand til at forsyne sognets borgere. Vandspejlet i boringen er ca. det samme som da boringen blev etableret i 1941.

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin, der er godt beskyttet mod nedsivende forurening. Vandet i boringen har en god kvalitet, der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i vandet. Boringen er aflåst. Boringen fik en TV inspektion den 14. oktober 2008 og der blev ikke konstateret skader på boringen. Men boringen DGU 146.109 skal efterses senest 2018. Ved renovering af boringen, vil der blive undersøgt om der er mulighed for en plastforing af den bestående foring. Den gamle råvandspumpe SP 27 er skiftet til en SP 8, hvilket har givet filterne bedre filtreringsevner og strømforbruget er reduceret med ca. 50 %

 

Vandværket.

Kapaciteten i Davinde Vandværk er tilstrækkelig i forhold til fremtidige krav. Vandbehandlingen fungerer fint og vandet overholder kvalitetskravene. Der er etableret en udfældningstank.

Filterskyllevandet ledes til udfældningstanken, hvor skyllevandet står og bundfælder i 24 timer for derefter at blive pumpet ud i bækken. Udfældningstanken vil blive tømt for slam/okker efter behov. Dette leveres til en kontrolleret losseplads.

De tekniske anlæg er nye og fungerer tilfredsstillende.

Rentvandsbeholderen er blevet forsynet med en svær sammensvejst plastmembran i hele rummet, vægge såvel gulv som loft, der er godkendt til drikkevand. Den hygiejniske standard er god. Rentvandsbeholderen er sikret med et opsamlingskar i mandedæksel.

 

Ledningsnet.

Ledningsnettet er i god stand, der er i 2011 en spildprocent på 2,1%

Forsyningssikkerheden er forbedret. Der blev i marts 2008 etableret en nødforsyning til Vandcenter Syd.

Der er indhentet ny indvindingsret de næste 30 år til 30000 m3 pr år.

Der er udarbejdet en driftsinstruks, men skal revideres pga. en del ny maskinudrustning.

Der er udarbejdet en beredskabsplan i samarbejde med Vandcenter Syd.

Der kan indkøbes 2 boringer der ligger i nær tilknytning til Davinde Vandværk.

 

Der er udført en del grundvandsbeskyttelse. I første fase er der tinglyst en radius på 10 meter omkring boringen.

Der bør tages stilling til at udvide til radius 25 meter.

Der er etableret samarbejde med Administration Service om handling af måleroplysninger og fakturering.

Der er faste terminer for undersøgelse af vandets kvalitet, som udføres af et akkrediteret firma.

Der udarbejdes årlige budgetter

Der udarbejdes 5 års langtidsplaner for vandværket, hvor der tilrettelægges planer for ombygninger og moderniseringer af installationer og elektronisk styring/kontrol.

Der afholdes hvert år i marts måned en generalforsamling, hvor borger bliver informeret om vandværkets økonomi og dets konditioner.

Ved eventuelle lækager, kan vandværket gå ind og udtage kontrol på lækager nat som dag.

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024