Startside Op Indhold

  Brændekilde og omegn
Repræsentantskabsmøde,11 april.2019, Vandcenter Syd

 

  

Op

 

 

 

    

 

Brændekilde Vandværk

Indvindingstilladelse 38.000 m3/år

Indvinding 2004 27.690 m3/år

Vandbehov 2018 34.000 m3/år

Vandspild 2004 1 %

Tilsluttede ejendomme 2004 133 stk.

 

Udvikling i planperioden

I Brændekilde forsyningsområde findes 8 mindre enkeltanlæg.

En del af disse anlæg forventes at blive sluttet til vandforsyningen

i planperioden. Der forventes ingen bolig- eller

erhvervsudbygning. Vandbehovet forventes at stige med 23

% til ca. 34.000 m3/år i 2018.

Grundvand

Brændekilde Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse

i forhold til det forventede vandbehov i 2018.

Grundvandet har en god kvalitet, og der er ikke påvist miljøfremmede

stoffer. Der er dog målt forhøjede indhold af arsen

i 2 indvindingsboringer.

Brændekilde Vandværk indvinder fra et grusmagasin, der er

sårbart over for nedsivende forurening. Der er påvist pesticider

i grundvandet i området omkring Bellinge og Brændekilde.

Fyns Amt har udført indsatskortlægning i indvindingsoplandet

til Brændekilde Vandværk. Indsatsplanen blev vedtaget

i 2006.

Boringerne er aflåste. Der er ikke markeret et fredningsbælte

omkring alle boringer.

Vandværk

Kapaciteten af Brændekilde Vandværk er kun lige tilstrækkelig

til at levere vandforbruget. Den forventede stigning i

vandbehovet betyder, at der bliver behov for at udvide vandværket

for at have en god forsyningssikkerhed. Beregninger

viser, at rentvandspumper og/eller beholderkapacitet med

fordel kan udvides.

Bygningerne til Brændekilde Vandværk er i god stand. De

tekniske anlæg er renoveret og er i særdeles god stand. Den

hygiejniske tilstand er tilfredsstillende, men der er behov for

oprydning og rengøring på vandværket og omkring boringer

for i at minimere risikoen for forringelse af vandkvaliteten.

Vandbehandlingen fungerer godt. Vandværket leverer drikkevand,

der overholder kvalitetskravene. Der er i perioder problemer

med indholdet af bakterier i drikkevandet. Indholdet

ligger dog under grænseværdien.

Ledningsnet

Ledningsnettet er renoveret inden for de sidste 10 år og udskiftet

til plastledninger. Vandforsyningen mangler at få

ajourført ledningsplanerne, der foreligger som papirtegninger.

Ledningsnettet er i god stand. I 2004 blev vandspildet målt til

1 %.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er dårlig. Vandforsyningen har ikke

nødforbindelse til en anden vandforsyning, og kapaciteten af

rentvandspumper og rentvandsbeholder er ikke tilstrækkelig.

Vandforsyningen har reserveboringer i tilfælde af driftssvigt,

men boringerne ligger på samme kildeplads og udgør ingen

sikkerhed, hvis grundvandet bliver forurenet.

Vandværket har en driftsinstruks i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser.

Plan for Brændekilde Vandværk

For at leve op til kravene i vandforsyningsplanen skal Brændekilde

Vandværk:

Etablere nødforbindelse til nabovandværk (Bellinge Vest

Vandværk eller Odense Vandselskab).

Udvide pumpekapacitet eller beholderkapacitet af hensyn

til forsyningssikkerheden.

Vurdere muligheden for at etablere en boring på en ny

kildeplads.

Ajourføre og opdatere ledningsnetplaner gerne digitalt.

Brændekilde Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne

i Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for

forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager.

Startside Op Indhold

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 21. januar 2019