Startside Op Indhold Øverste side 1

  Brændekilde
 

 

  

Op

 

 

 

    

Brændekilde Vandværk

www.braendekildevandvaerk.dk

 

Indvindingstilladelse 38.000 m3/år

Indvinding 2020  16.490 m3/år

Vandbehov 2022 17.000 m3/år

Vandspild 2020  +13,5%

Tilsluttede ejendomme 2021 138 stk.

 

Udvikling i planperioden

I Brændekilde forsyningsområde findes 3 mindre enkeltanlæg.

En del af disse anlæg forventes at blive sluttet til vandforsyningen

i planperioden. Der forventes ingen bolig- eller

erhvervsudbygning.

 

Grundvand

Brændekilde Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse

i forhold til det forventede vandbehov i 2022.

Grundvandet har en god kvalitet, og der er ikke påvist miljøfremmede

stoffer.

Brændekilde Vandværk indvinder fra et grus magasin, der er

sårbart over for nedsivende forurening.

Fyns Amt har udført indsatskortlægning i indvindingsoplandet

til Brændekilde Vandværk. Indsatsplanen blev vedtaget

i 2006.

Boringerne er aflåste. Der er ikke markeret et fredningsbælte

omkring alle boringer.

 

 

Vandværk

Brændekilde Vandværk har miste en storforbruger som aftog 25% af vandmængden fra værket.

Vandværket er nu pr. 01.01.2021 blevet fuldautomatiseret. Alt er blevet renoveret og fremstår nu som et fuldt moderne vandværk. Styringen sker via computer fra Blue Control.

Kapaciteten af Brændekilde Vandværk er nu mere end tilstrækkeligt til at klare den daglige drift.

 

 

Bygningerne til Brændekilde Vandværk er i god stand.

De tekniske anlæg er renoveret og er i særdeles god stand.

Den hygiejniske tilstand er tilfredsstillende.

Vandbehandlingen fungerer godt. Vandværket leverer drikkevand,

der overholder kvalitetskravene.

De lovpligtige prøvetagning af vandets kvalitet bliver foretaget af Agro Lap.

.

Ledningsnet

Ledningsnettet er renoveret inden for de sidste 10 år og udskiftet

til plastledninger. Vandforsyningen har fået hele ledningsnettet samt målere digitaliseret,

således de kommende lovkrav overholdes.

Ledningsnettet er i god stand.

 

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Der er oprettet en nødforsyning til Vandcenter Syd.

Vandværket har en driftsinstruks i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser.

 

Plan for Brændekilde Vandværk

For at leve op til kravene i vandforsyningsplanen skal Brændekilde

Vandværk:

Brændekilde Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne

i Vandforsyningsplanen.

 Følgende initiativer er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

Vandforsyninger.

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse.

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet.

Nattimeforbrug bliver målt gennem Blue Controls systemer og vi kan derfor konstatere om der skulle være lækager hos en forbruger eller på ledningsnettet.

    

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024