og omegn
 

 

  

 

 

 

    

 

http://kvodense.dk/ny_sid5.jpg

Bellinge Øst Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse             :  80.000 m3/år

Indvinding i 2013                   :  62.217 m3

Målt ved forbrugerne i 2013:  49.992 m3

Vandbehov 2018                    :  57.000 m3

Vandspild 2013                      :    7,73%

Tilsluttede ejendomme 2013 :    461 stk.

 

Udvikling i planperioden.

I Bellinge Øst Vandværks forsyningsområde findes få mindre enkeltanlæg. En del af disse anlæg forventes at blive tilsluttet vandforsyningen i planperioden. Selv om flere forbrugere forventes at blive tilsluttet til vandforsyningen, forventes vandbehovet at være på det nuværende niveau på ca. 57.000 m3 i 2018. Vandforbruget pr. husstand er højt i Bellinge Øst Vandværks forsyningsområde i forhold til resten af Odense kommune. Der forventes et fald i vandforbruget pr. husstand, som betyder et fald i det samlede vandbehov.

Grundvand

Bellinge Øst Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold til det forventede vandbehov i 2018. Indvindingstilladelsen udløber i 2042 og er på 80.000 m3.

Grundvandet indvindes fra et sandmagasin, der er dækket af 8 – 20 meter ler. Grundvandet har en tilfredsstillende kvalitet dog med en høj hårdhed. Der er tidligere fundet lave indhold af pesticidrester (BAM) i den ene indvindingsboring. I området omkring Bellinge er der flere stedet påvist pesticider i grundvandet og grundvandsmagasinet er sårbart. I 2006 vedtog Fyns Amt en indsatsplan omfattende Bellinge Øst Vandværk.

Boringerne er aflåste og indhegnede.

 Vandværk

Kapaciteten af Bellinge Øst Vandværk er tilstrækkelig i forhold til de fremtidige forsyningskrav.

Vandbehandlingen fungerer godt, og drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Bygningerne og tekniske anlæg er i særdeles god stand, og den hygiejniske stand er god. Vandværket er senest renoveret i 2009. Der er i 2013 kommet helt nyt tag på ejendommen.

Ledningsnet

Ledningsnettet bliver løbende renoveret. Vandforsyningen har ajourført ledningsplaner liggende digitalt. Ledningsnettet er i en rimelig god stand. I 2013 blev vandspildet målt til 7,73%. Der arbejdes her i 2014/2015 på en mindskelse af vandspildet. Vandforsyningen har siden 2005 påbegyndt en overvågning af døgnforbruget på timebasis for at finde eventuelle lækager.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Bellinge Øst Vandværk har nødforbindelse til Odense Vandselskab og Bellinge Vest Vandværk. Boringerne er placeret på hver sin kildeplads. Forsyningssikkerheden i forhold til indvinding og grundvandskvalitet er god.

Bellinge Øst Vandværk har driftsinstruks/beredskabsplan i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser.

Plan for Bellinge Øst Vandværk

For at leve op til kravene i vandforsyningsplanen skal Bellinge Øst Vandværk:

·         Søge om ny indvindingstilladelse inden udgangen af 2042 .

·         Udføre ny indvindingsboring for at øge forsyningssikkerheden specielt for BAM.

Bellinge Øst Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne i Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for forsyningssikkerheden og økonomi:

·         Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre vandforsyninger.

·         Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration, drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed.

·         Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

·         Informerer forbrugerne om vandforsyning, vandspild og beskyttelse af grundvandet.

·         Måle nattimeforbrug og opspore lækager.

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 09. maj 2022