Startside Op Indhold Øverste side 1

  Allesø
 

 

  

Op

 

 

 

    

 

Allesø Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 40.000 m3/år

Indvinding 2004 24.391 m3/år

Vandbehov 2018 34.000 m3/år

Vandspild 2004 5 %

Tilsluttede ejendomme 2004 148 stk.

Udvikling i planperioden

I Allesø forsyningsområde findes 20 mindre enkeltanlæg. En

del af disse anlæg forventes at blive sluttet til vandforsyningen

i planperioden. Der forventes ingen ny bolig- og erhvervsudbygning.

Hvis alle mindre enkeltanlæg tilsluttes, vil

vandbehovet stige med 40 % til ca. 34.000 m3/år i 2018.

Grundvand

Allesø Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse i

forhold til det forventede vandbehov i 2018. Indvindingstilladelsen

udløber i 2010.

Grundvandet indvindes fra et grusmagasin, der er beskyttet af

20 meter ler. Grundvandet har en god kvalitet. Der ses en

tendens til, at indholdet af sulfat stiger, men indholdet er stadig

lavt. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer.

Boringerne er aflåste og indhegnede. Boringerne er renoveret

i 2005.

Vandværk

Allesø Vandværk har bygget nyt vandværk i 2005. Vandværket

har tilstrækkelig kapacitet i forhold til de fremtidige forsyningskrav.

Vandbehandlingen fungerer godt, og drikkevandet overholder

grænseværdierne.

Bygninger og tekniske anlæg er i særdeles god stand og den

hygiejniske stand er god.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er renoveret. Vandforsyningen

har ajourførte ledningsplaner på papir. Ledningsnettet er i god

stand. Vandforsyningen har et lavt nattimeforbrug på 0-0,3

m3/t. I 2004 blev vandspildet målt til 5 %.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Allesø Vandværk har nødforbindelse

til Næsby Vandværk.

Vandværket har reserveboring i tilfælde af driftssvigt. Boringerne

ligger samlet på vandværkets grund og udgør ingen

sikkerhed, hvis grundvandet bliver forurenet.

Allesø Vandværk har ingen driftsinstruks eller beredskabsplan

i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser.

Plan for Allesø Vandværk

For at leve op til kravene i vandforsyningsplanen skal Allesø

Vandværk:

Udarbejde driftsinstruks til brug ved akutte driftsforstyrrelser

Søge om ny indvindingstilladelse inden 2010

Allesø Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne i

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for

forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024