Startside Op Indhold Øverste side 1

  Tarup
 

 

  

Op

 

 

 

    

Tarup Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 525.000 m3/år

Indvinding 2011 326.227 m3/år

Vandbehov 2018 350.000 m3/år

Vandspild 2011   8,54 %

Tilsluttede ejendomme 2011  3.156 stk.

 

Udvikling i planperioden

I Tarup forsyningsområde findes ingen enkeltanlæg.

Der forventes en boligudbygning på 15 parcelhuse.

Vandbehovet forventes stort set at være uændret med et forbrug

på ca. 350.000 m3/år i 2018.

Grundvand

Tarup Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold

til det forventede vandbehov i 2018.

Grundvandet indvindes fra et sandmagasin, der er dækket af

20-35 meter ler. Grundvandet har en tilfredsstillende kvalitet.

Der er forhøjede indhold af klorid, sulfat og arsen. Der er

fundet lave indhold af miljøfremmede stoffer og pesticidrester

(BAM) i flere boringer. Enkelte boringer er eller har været

taget ud af produktion.

Boringerne er aflåste og forsynet med alarmer. Der er ikke

markeret fredningsbælte om alle boringer.

Tarup Vandværk deltager i det forpligtende vandsamarbejde

SVF om kortlægning og beskyttelse af grundvandet.

Vandværk

Kapaciteten af Tarup Vandværk er tilstrækkelig til at klare de

fremtidige forsyningskrav. Vandforsyningen har overskud til

at fungere som delvis nødforsyning til Næsby Vandværk.

Vandbehandlingen fungerer godt. Drikkevandet overholder

kvalitetskravene.

Bygninger og tekniske anlæg er i særdeles god stand Den

hygiejniske stand er god.

Ledningsnet

Ledningsnettet renoveres løbende og er opdelt i kvarterzoner,

hvor der kan foretages nattimemålinger til overvågning af

vandspildet. Vandforsyningen har ajourførte ledningsplaner

liggende digitalt. Ledningsnettet er i rimelig stand. I 2011

blev vandspildet målt til 9 %, hvilket er højt i forhold til de

øvrige vandforsyninger i Odense Kommune.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Tarup Vandværk har nødforbindelse

til Næsby Vandværk og Vandcenter Syd

Tarup Vandværk har flere reserveboringer, og indvindingsboringerne

er spredt på flere kildepladser. Dette udgør en god

sikkerhed, hvis grundvandet bliver forurenet.

Tarup Vandværk har beredskabsplan i tilfælde af akutte

driftsforstyrrelser samt drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Vandværk og boringer er sikret mod hærværk og indbrud

med alarmer.

Plan for Tarup Vandværk

For at leve op til kravene i vandforsyningsplanen skal Tarup

Vandværk:

Reducere vandspildet.

Overvåge grundvands- og drikkevandskvaliteten særligt

for pesticider og miljøfremmede stoffer

Vurdere behovet og muligheden for at etablere nye indvindingsboringer

uden for byområder.

Tarup Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne i

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for

forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024