Startside Op Indhold Øverste side 1

  Søhus
 

 

  

Op

 

 

 

    

 

 

 

Søhus Vandværk link til vandværk

Indvindingstilladelse 270.000 m3/år

Indvinding  2009 152.559 m3/år

Vandbehov 2040 170.000 m3/år

Vandspild   2009 6 %

Tilsluttede ejendomme 2010 1.639 stk.

 

Udvikling i planperioden

Efter Odense Kommunes registrering findes der I Søhus Vandværks forsyningsområde 6 mindre Private enkeltanlæg. Flere dele af disse anlæg forventes at blive tilsluttet til vandforsyningen i planperioden.

Der forventes nye boliger ved udstykningen på den gamle gartnerskole på Slettensvej, dog ingen erhvervsvirksomheder.

Vandbehovet forventes stort set at være uændret med et forbrug på ca. 170.000 m3/år i 2040.


Grundvand
Søhus Vandværk har tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold til det forventede vandbehov i 2010. Indvindingstilladelsen udløber i 2040.

Grundvandet indvindes fra et sandmagasin, der er dækket af 15-25 meter ler. Grundvandet har en tilfredsstillende kvalitet.

Der er forhøjet indhold af arsen og svagt stigende indhold af klorid og sulfat. Der er fundet lave indhold af forskellige miljøfremmede stoffer i flere boringer.

Søhus Vandværk har indført en ny strategi for indvinding i 2009 af råvand, der har til formål at nedsætte miljøfremmede stoffer og sikre en stabil indvinding.

Boringerne er aflåste og forsynet med alarm, hvis tørbrønden åbnes.

Der er ikke markeret fredningsbælte omkring alle boringerne.

Søhus Vandværk deltager i det forpligtende vandsamarbejde SVF om kortlægning og beskyttelse af grundvandet ud over det af regionerne igangværende grundvands sikring.

Vandværk

Kapaciteten af Søhus Vandværk er tilstrækkelig til at klare de fremtidige forsyningskrav.

Vandbehandlingen fungerer godt. Drikkevandet overholder

kvalitetskravene.
Der udtages prøver 1 gang pr. måned, som egenkontrol. Der fortages online kontrol af ilt, turbiditet og ledningsevne samt PH. De lovpligtige krav udføres efter aftale med de tilsynsførende, Odense Kommune.

Bygninger og tekniske anlæg er i særdeles god stand, Den hygiejniske stand er god. Der er indført symmetrisk vedligeholdelse

Ledningsnet

Ledningsnettet renoveres løbende og er opdelt i kvarterzoner, hvor der kan foretages nat time målinger til overvågning af vandspildet. Vandforsyningen har ajourførte ledningsplaner

Liggende digitalt. Ledningsnettet er i god stand. I 2009 blev vandspildet målt til 6 % der ligger over målet for vandværket der er under 5 %.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er god. Søhus Vandværk har en nød forbindelse til Næsby Vandværk og Vandcenter syd.

 Vandforsyningen har nød generator, så der kan leveres vand ved strømsvigt.

Søhus Vandværk har flere indvindingsboringer, der er spredt på flere kildepladser. Dette udgør en god sikkerhed, hvis en af boringerne bliver forurenet.

Søhus Vandværk har beredskabsplan i tilfælde af akutte driftsforstyrrelser og beskrevne vedligeholdelsesplaner.

Plan for Søhus Vandværk

Søhus Vandværk lever op til kravene for vandforsyningsplanen og har fået en ny indvindingstilladelse til år 2040.

Overvåge grundvandet særligt for miljøfremmede stoffer Søhus Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne i

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse i samarbejde med andre Vandforsyninger som f.eks. K.V.O. og S.V.F.

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration, drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed.

Søhus Vandværk udarbejder 10-årige budgetter og afsætter årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse

Informerer forbrugerne gennem hjemmesiden ( soehusvandvaerk.dk ) og udsender folder med oplysninger om vandforsyning, vandspild og vandkvalitet, beskyttelse af grundvandet, måler nattimeforbrug og opsporer lækager.

 

Bestyrelsen 2010.

 

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024