Startside Op Indhold Øverste side 1

  VandCenter,syd
 

 

  

Op

 

 

 

    

VandCenter,syd link til vandværk

 

Indvindingstilladelse 14.500.000 m3/år

Indvinding 2004 10.926.630 m3/år

Vandbehov 2018 11.200.000 m3/år

Vandspild 2004 8 %

Tilsluttede ejendomme 2004 45.212 stk.

 

Udvikling i planperioden

I Odense Vandselskabs forsyningsområde findes 376 mindre

enkeltanlæg. En del af disse anlæg forventes at blive sluttet til

vandforsyningen i planperioden. Der forventes endvidere en

boligudbygning på 2.404 parcelhuse og 4.029 etageboliger

samt en erhvervsudbygning på ca. 300 virksomheder. Vandbehovet

forventes at være stort set uændret med et forbrug på

11,2 mio. m3/år i år 2018.

Grundvand

Odense Vandselskab har tilstrækkelig indvindingstilladelse i

forhold til det forventede vandbehov i 2018. Indvindingstilladelsen

til 2 kildepladser udløber i 2010 og til 2 kildepladser i

2013.

Grundvandet indvindes på 8 kildepladser med tilsammen 51

boringer. Hovedparten af vandet indvindes fra sandlag, men

på Dalumværket, Lindvedværket og Hovedværket indvindes i

enkelte boringer fra kalken.

Boringerne er aflåste. Der er ikke markeret fredningsbælte

om alle boringer.

Grundvandet har generelt en god kvalitet. På Dalumværket er

der en høj, men stabil hårdhed og tendens til stigende kloridindhold.

På Lindvedværket er er der et højt, men stabilt indhold

af sulfat og calcium. På Hovedværket er der en høj og

stigende hårdhed. På de 3 øvrige værker, Borrebyværket,

Holmehaveværket og Lundeværket har grundvandet lave indhold

af de naturlige parametre. På Dalumværket og Hovedværket

er der fundet pesticidrester (BAM) og lave indhold af

andre miljøfremmede stoffer (MTBE og klorerede opløsningsmidler).

I Højby er der fundet en stor forurening med miljøfremmede

stoffer, som kan true grundvandet, der indvindes på Lindvedværket.

Odense Vandselskab har kortlagt indvindingsoplandet til flere

vandværker og har dermed stort kendskab til indvindingsforholdene

og grundvandets sårbarhed på kildepladserne. Vandselskabet

deltager endvidere i det forpligtende vandsamarbejde

SFV om kortlægning og beskyttelse af grundvandet.

Vandselskabet har indgået aftale med Odense Kommune og

Fyns Statsskovdistrikt om skovrejsning.

Vandværker

Den samlede kapacitet af Odense Vandselskabs vandforsyningsanlæg

er tilstrækkelig til at klare de fremtidige forsyningskrav

til drikkevandsproduktionen. Der er overskud i

kapaciteten til, at Odense Vandselskab kan fungere som nødforsyning

til samtlige private vandforsyninger.

Vandbehandlingen fungerer godt, og drikkevandet overholder

kvalitetskravene på alle vandværker. På Holmehaveværket

ses der svagt stigende indhold af jern, mangan og ammonium,

hvilket tyder på, at vandbehandlingen kan optimeres. På Borrebyværket

ses der i perioder let forhøjede indhold af bakterier.

Boringer, vandværker, højdebeholdere og trykforøgeranlæg

er alle i særdeles god stand både bygningsmæssigt og teknisk.

Den hygiejniske stand er ligeledes god på alle anlæg.

Ledningsnet

På grund af højdeforholdene er Odense Vandselskabs forsyningsområde

opdelt i 10 trykzoner. Trykzonerne er indbyrdes

forbundet gennem ledningsnettet, og der kan overføres betydelige

vandmængder mellem de enkelte zoner. Ledningsnettet

i de enkelte trykzoner er opdelt i kvarterzoner både af hensyn

til forsyningssikkerheden og for at kunne foretage målrettet

overvågning af vandforbruget og eventuelle lækager.

Ledningsnettet renoveres løbende, og der udskiftes systematisk

8 km ledninger om året. Odense vandselskab har ajourførte

ledningsplaner liggende digitalt.

Ledningsnettet er i god stand. I 2004 blev vandspildet målt til

8 %.

 

Forsyningssikkerhed

Odense Vandselskab har en særlig forpligtelse til at have en

høj forsyningssikkerhed, da Vandselskabet forsyner et stort

antal forbrugere og er nødforsyning for en række af de private

vandforsyninger.

Forsyningssikkerheden for Odense Vandselskab er god.

Vandindvindingen foretages på 8 forskellige kildepladser, og

på de enkelte kildepladser er boringerne spredt over et større

areal, hvilket øger sikkerheden ved forurening af grundvandet.

Dalumværket er endvidere forberedt til rensning for

BAM, hvis det bliver nødvendigt. Vandselskabet har en indvindingsreserve

på 25 % i forhold til vandforbruget.

Vandselskabet kan klare vandforbruget selv om det største

vandværk, Holmehaveværket, er ude af drift.

Vandselskabet har nødgenerator på flere vandværker, så der

kan leveres vand i tilfælde af strømsvigt. På vandværkerne og

højdebeholderne er der foretaget væsentlige tiltag til terrorsikring

og samtlige boringer, bygninger m.v er aflåst og forsynet

med alarmer.

I højdebeholderne har Odense Vandselskab vandreserve til

12-24 timers forbrug. Højdebeholderne udjævner vandforbruget

og fungerer om dagen som et ekstra vandværk, der sikrer

vand til forbrugerne også i spidsperioder.

Odense Vandselskab har beredskabsplaner i tilfælde af akutte

driftsforstyrrelser og har udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Plan for Odense Vandselskab

For at leve op til kravene i vandforsyningsplanen skal Odense

Vandselskab:

Fortsat arbejde på at sikre tilstrækkelig med grundvandsreserver

ved at fastholde og fremtidssikre Nr. Søbyområdet

som fremtidig kildeplads.

Søge om fornyet indvindingstilladelser til 2 kildepladser i

2010 (Borrebyværket, Lindvedværket) og 2 kildepladser i

2013 (Hovedværket, Eksercermarken).

Fortsat opretholde en reservekapacitet, så Vandselskabet

kan fungere som nødforsyning for de private vandforsyninger,

eller hvis de private vandværker ønsker det, overtage

forsyningen af forbrugerne.

Holde sig orienteret om forureningssager og andre forhold,

der kan påvirke grundvandet

Overvåge grundvandet særligt for miljøfremmede stoffer.

Odense Vandselskab skal arbejde for at udføre initiativerne i

Vandforsyningsplanen. Følgende initiativer er vigtige for

forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre

vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,

drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til

vedligeholdelse og fornyelse

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og

beskyttelse af grundvandet

Måle nattimeforbrug og opspore lækager

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024