Startside Op Indhold

  Bellinge vest og omegn
 

 

  

Op

 

 

 

    

 

Bellinge Vest Vandværk link til vandværk

 


Indvindingstilladelse: 200.000 m3/år
Indvinding 2009: 154.756 m3/år
Vandbehov 2018: 195.000 m3/år
Vandspild 2009: 6,99 %
Tilsluttede ejendomme 2009: 1349
 

Udvikling i planperioden (Vandforsyningsplan 2006 – 2018)
I Bellinge Vest forsyningsområde findes 9 mindre enkeltanlæg.
En del af disse anlæg forventes at blive sluttet til vandforsyningen
i planperioden. Der forventes endvidere en boligudbygning
på 482 parcelhuse og en erhvervsudbygning på 4,4
ha. Vandbehovet forventes derfor at stige med op til 35 % til
ca. 195.000 m3/år i 2018.

Grundvand
Bellinge Vest Vandværk vil udnytte indvindingstilladelsen
fuldt ud ved det forventede vandbehov i 2018. Den fremtidige
indvindingsreserve bør derfor vurderes i forhold til vandforsyningens
øvrige forsyningssikkerhed og grundvandets kvalitet.
Grundvandet indvindes fra et sandmagasin, der er dækket af
15-20 meter ler og sand. Grundvandet har en tilfredsstillende
kvalitet. Kloridindholdet er markant stigende i en af boringerne,
men faldende i 2 andre boringer. Der er påvist forhøjede
indhold af arsen i 4 af de 6 boringer. Der er ikke påvist miljøfremmede
stoffer i boringerne, men i området omkring Bellinge
er der flere steder påvist pesticider i grundvandet.

I 2006 vedtog Fyns Amt en indsatsplan omfattende Bellinge
Vest Vandværk.
Boringerne er aflåste og indhegnede. 

Vandværk
Kapaciteten af Bellinge Vest Vandværk er tilstrækkelig i forhold
til de fremtidige forsyningskrav. Vandværket har kapacitet
til at kunne fungere som nødforsyning til Bellinge Øst
Vandværk.
Vandbehandlingen fungerer godt og drikkevandet overholder
kvalitetskravene
Bygninger og tekniske anlæg er i særdeles god stand og den
hygiejniske stand er god.


Ledningsnet

Ledningsnettet bliver løbende renoveret. Vandforsyningen
har ajourførte ledningsplaner liggende digitalt. Ledningsnettet
er i god stand.

I 2009 blev vandspildet målt til 6.99 %.

Forsyningssikkerhed
Forsyningssikkerheden er god. Bellinge Vest Vandværk har
nødforbindelse til VandCenter Syd as og Bellinge Øst
Vandværk.
Vandværket har reserveboringer i tilfælde af driftssvigt, og
boringerne er placeret på 2 kildepladser, som øger forsyningssikkerheden,
hvis grundvandet bliver forurenet.

På kildepladsen med den bedste vandkvalitet findes 1 boring.
Bellinge Vest Vandværk har driftsinstruks/beredskabsplan i
tilfælde af akutte driftsforstyrrelser. 

Plan for Bellinge Vest Vandværk
For at leve op til kravene i vandforsyningsplanen skal
Bellinge Vest Vandværk:
 

Vurdere indvindingstilladelsens størrelse i takt med bolig og erhvervsudbygningen.

Vurdere behovet og muligheden for at etablere en ny boring på kildepladsen med

den bedste vandkvalitet.

Denne vurdering er foretaget, og en ny boring er etableret og sat i drift i 2008.   

Bellinge Vest Vandværk skal arbejde for at udføre initiativerne
i Vandforsyningsplanen.

 Følgende initiativer er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

Udføre grundvandsbeskyttelse evt. i samarbejde med andre vandforsyninger

Samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration,
drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed.

 – samarbejde om administration er forsøgt uden held.

Udarbejde 5-årige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.
 – dette har her været gældende praksis i mange år.

Informere forbrugerne om vandforsyning, vandspild og beskyttelse af grundvandet.

  - Der udsendes årlig information i henhold til gældende regler.

 

Startside Op Indhold

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 21. juni 2021